Boliger i Kajerød

 

Med gangafstand til Birkerød centrum, S-togsstation og til grønne og blå rekreative områder udgør Kajerøds beliggenhed et stort potentiale til at blive en fantastisk boligbebyggelse med dejlige fælles friarealer. Den omkringliggende by og natur er udgangspunktet i bebyggelsesplanen, hvor forbindelsen til Sjælsø tydeliggøres af en grøn og blå beplantet kile der slanger sig ned igennem den nye bebyggelse. Vi kalder den “den grønne tråd”, en rekreativ forbindelse der ikke kun samler bebyggelsen, men også dens nærområde, der inviteres indenfor. Bebyggelsens naboer kan se frem til at udskifte udsigten til skorsten med nærhed til et nyt grønt rekreativt boligområde med legepladser og grønne stiforbindelser.

 

Hver bolig har udgang til privat have på to sider, med eftermiddags- og aftensol i enten for- eller baghave. Derudover udmærker boligernes private udearealer sig særligt ved den store tagterrasse, hvorfra man har visuel forbindelse til både for- og bagsiden af huset. Her kan den lille familie nyde sommeraftenerne helt privat med udsigt til de fælles grønne arealer mellem husene, i et intimt uderum under åben himmel. På terræn er grænsen mellem privat og fælles, i stedet for en klassisk klippet hæk, markeret med et beplantningsskifte, så zonerne her opleves mere sammensmeltede. Det giver et godt fællesskab i kvarteret at det private areal trækkes ud i det fælles grønne og hver bolig kan tage fælles ejerskab over arealet ved netop deres hus.

 

Kajerødgrundens landskab
Terrænet på grunden er i dag fladet ud efter tidligere tiders modernistiske planlægning – en udviskning af landskabet som man ikke ville foretage i dag. I nærværende forslag genskabes det naturlige terræn, for at give en mere dynamisk bebyggelsesplan samt bedre tilgængelighed.

 

Den grønne tråd
Den rekreative forbindelse, den grønne tråd, er bebyggelsens rygrad. Her vendes de klassiske udearealer på vrangen, så der i bebyggelsens midte i stedet for fælledgræs anlægges et åbent beplantet bælte, med grussti, regnbede, leg og summende biodiversitet i de hjemmehørende træer og buske.

 

En del af overfladevandet fra stier og tage håndteres lokalt på grunden i åbne fordampnings- og nedsivningsarealer. Lokale terræntilpasninger langs den grønne tråd fungerer som regnbede i våde perioder og som naturlige landskabsvariationer i tørre perioder, hvor høje græsser og vandtålende træer vil pryde lavningerne. Små broer over regnvandsarealerne sikrer tilgængelighed igennem terrænet.

 

Den grønne tråd binder i den store skala byen sammen med søen og i den lokale kontekst bindes området sammen på tværs med det nordliggende aktivitetsområde og fællesplads.

 

Med den grønne tråd åbnes boligområdet også op mod den omkringliggende by, så der skabes en tryg og imødekommende relation til naboerne, der også får glæde af de landskabelige tiltag på grunden. Den grønne forbindelse rummer flere nærlegepladser, aktivitetsområder og opholdssteder, som samler bebyggelsens beboere.

 

I centrum af bebyggelsen opføres et fælleshus for kvarteret. Udearealet omkring huset anlægges så det kan bruges til at samle beboerne omkring årets fester, såsom fastelavn, sommerfest, loppemarkeder eller juletræsfest.

Fælleshusets beliggenhed kobler sig på både ejerboligerne og de almene boliger og ligger i direkte forbindelse med både fællesstier og det rekreative forløb. Området omkring fælleshuset er også stedet hvor beboerne kan trække deres private arrangementer ud i sommerhalvåret eller hvor man kan afholde fællesspisning under åben himmel.

Beplantning

Bebyggelsens modernistiske formsprog går igen i de grønne arealer, hvor træer plantes i rækker der følger murvæggenes forløb. Men hvor man i modernismen anlagde grønne arealer som skulpturelle stilleben, bliver de grønne rækker her til grønne oplevelsesrum der udvikler sig over tid til stadigt vildere og mere dynamiske plantninger.

Her blandes et væld af hjemmehørende arter med prydarter som vil udvikle sig forskelligt i både struktur, højde og kroneform. Trærækkerne dammer rammen om de aktive udearealer og mellem dem placeres lege og opholdsfunktioner som en naturlig del af det grønne. Mellem husrækkerne anlægges fælledgræs og høje græsser der sikrer boligernes lysindfald.

 
 
Konkurrencen er lavet i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter samt ejendomselskabet Casa Nord.
Visualiseringer udviklet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter