Gilleleje læringsområde

Sammen med AI-gruppen og Enemærk & Petersen har vi vundet konkurrencen om Gilleleje Læringsområde. Vi er meget stolte og tilfredse over vores indsats og de flotte ord fra bedømmelsen:

 

“Landskabsprojektet fremstår gennemarbejdet 360 grader omkring skolen og meget helstøbt. […] Det vægtes meget positivt, at det viste projekt favner og udfordrer alle trin og hele skolens areal samt det omgivende landskab.”

 

Gilbjergskolen er beliggende i den sydlige del af Gilleleje. Skolen er omgivet af hhv. boldbaner og marker mod øst, vest og syd. Nord for skolen er der boligbebyggelser i form af parcelhuse og lave bebyggelser. Skolens placering på kanten af det nordsjællandske landskab, hvor byen møder det dyrkede land, og hvor store træer danner overgang til både marker, boldbaner og anden bebyggelse, medfører, at bygningens volumener ligger som solitære blokke i forbindelse med naturen. Overgangen til markerne markeres af Søborg Kanal, som er et stort aktiv i undervisningen af især de mindre elever, som finder dyr og planter langs kanalen. Skolen har etpædagogisk ønske om, at denne mulighed som minimum bevares og gerne gøres tydeligere. Da skolen ligger en smule lavere end vejen og kun er i en etage over terræn, adskiller den sig ikke højdemæssigt fra bebyggelserne på den anden side af Parkvej.

 

NATUREN TRÆKKES TÆTTERE PÅ BYGNINGEN
Skolens placering mellem by og land afspejles i udearealerne. Landskabet trækkes tættere på og skabe et mere grønt læringsrum. Adgangen til åen forbedres, da kørevejen gennem skolegården lukkes. Der plantes træ¬er og skabes grønne øer i flisearealerne. Der skabes flere varierede grønne rum til leg og aktivitet.

 

TRAFIKAL KOBLING TIL NÆROMRÅDET
Der skabes en mere sikker skolegård med en tydelig adskillelse mellem biltrafik, cyklister og fodgængere. Der etableres flere kiss’n’ride pladser. Renovationen flyttes væk fra skolegården, så den bliver bilfri. Områdets cykelstier integreres i skolegården, så bevægelser og flow fra nærområdet trækkes ind til skolen.

 

SAMMENHÆNG MELLEM UDE OG INDE
Den fysiske og visuelle forbindelse mellem ude og inde forbedres. Fra klasserummene etableres adgang til eget uderum tæt på facaden. Der etableres nicher til ophold og undervisning i nye grønne øer. Fjernelse af visuelle barrierer som hække og plankeværk giver udsyn til landskabet og indvendige aktiviteter ses udefra.

 

RUM TIL BEVÆGELSE
Der etableres flere aktivitetsmuligheder for elever i alle aldersgrupper samt ny legeplads, plads til boldspil parkour- og skatebane. Der etableres scene til dans og amfitrapper. En 500 lang sammenhængende løbebane binder skolen sammen og kan bruges leg og undervisning til eksempelvis walk’n’talk.